Chủ động ứng phó mưa lũ cho nuôi trồng thuỷ sản

Kiểm tra chất lượng tôm nuôi

Theo Chi cục Thuỷ sản tỉnh Thừa Thiên Huế, đa số các thông số môi trường tại 15 điểm nuôi trồng thủy sản (NTTS) được kiểm tra từ đầu tháng 10 đến nay đều nằm trong giới hạn cho phép. Trừ thông số độ mặn tại thị trấn Sịa (Quảng Điền), các xã Hải Dương,…

Ảnh hưởng của ánh sáng lên sự phát triển của cá

Những nghiên cứu trước đây đã chi ra rằng ánh sáng môi trường có tác động nhất định đến tất cả các giai đoạn trong vòng đời của cá, từ sự phát triển của phôi đến sự thành thục và sinh trưởng. Chính vì thế ánh sáng là một yếu tố khổng thể thiếu trong…