Lợi ích và thiết kế ao bán nổi trong nuôi trồng thủy sản

Ao bán nổi là hình thức đào ao trên đất trồng lúa hiệu quả thấp, bờ được tôn cao trên 1,5 m để chứa và giữ nước, phần bán âm được đào sâu 1,2 m, phần bán dương (bán nổi) là mặt ruộng. Hiện nay, mô hình nuôi trồng thủy sản trong ao bán nổi…