An sinh cho tôm và sự bền vững

(Aquaculture.vn) – Shrimp Welfare Project tin rằng an sinh cho tôm rất quan trọng đối với sự bền vững. Khi an sinh cho tôm được quan tâm, nhiều vấn đề nhức nhối của ngành tôm hiện tại có thể giảm bớt. Khi an sinh động vật còn chưa được lưu tâm trong sản xuất tôm,…