Albendazole: Hiệu quả điều trị EHP gây bệnh trên tôm thẻ chân trắng

(Aquaculture.vn) – Nghiên cứu này đã xác định albendazole là một loại thuốc tiềm năng để kiểm soát bệnh Vi bào tử trùng (EHP) gây ra trên tôm thẻ chân trắng, giúp giảm thiệt hại sản xuất do EHP gây ra. Cho đến nay, các báo cáo về điều trị bệnh Vi bào tử trùng (EHP)…