Thứ Tư, 10/07/2024, 8:20

Danh sách doanh nghiệp thủy sản được phép xuất khẩu vào thị trường Uzbekistan

Theo thông tin trên trang web của Ủy ban Thú y và Phát triển Chăn nuôi Nhà nước Cộng hòa Uzbekistan, có 21 doanh nghiệp thủy sản được xuất khẩu qua thị trường Uzbekistan. 

STT Tên doanh nghiệp thủy sản EU code Mặt hàng xuất khẩu
1 Binh Dinh Fishery Join Stock Company Dl 57 Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản”
2 Branch Tran Han Co.,LTD.  DL 797 Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản”
3 Hung Vuong Corporation Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản”
4 Chinh Dong Trading Imp Exp Co Ltd Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản”
5 Hiep Thanh Seafood Jsc DL 69 Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản”
6 Hung Ca Corp DL 126 Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản”
7 Fatifish Co Ltd DL 704 Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản”
8 Hai Vuong Co Ltd Dl 318 Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản”
9 Hasa Seafood Corp DL 387 Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản”
10 Nam Viet Corp. Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản”
11 Kien Cuong Seafood Processing Import-Export JSC DL 409 Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản”
12 Minh Phu Hau Giang Seafood Corp Dl 734 Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản”
13 My Lan Tam LoiI Co Ltd, DL 849 Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản”
14 Nam Hung Vuong Jsc TS 234 Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản”
15 Phan Gia Seafood Co Ltd Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản”
16 Que Ky Foods Corporation TS 1049 Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản”
17 QVD Aquaculture JSC DL 376 Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản”
18 TMTM Company Limited Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản”
19 Viet Delta Industrial Co.,LtD Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản”
20 Hung Vuong Sa Dec Food Processing Plant DL 60 Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản”
21 Thuan Hung Fisheries Company – THUFICO DL 185 Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản”

Nguồn: pegas.asia